Arealplaner

Vill Plan har lang er faring med utarbeidelse av større og mindre reguleringsplaner innenfor formålene bolig, industri, næring, idrett, sentrumsutvikling, samferdsel m.v. Vi har også erfaring med utarbeidelse av temaplaner på kommuneplannivå, samt kommunedelplaner.

Etter forskriftsendring i 2017 har vi også jobbet med planendringer som «endring etter forenklet prosess» (tidligere mindre endringer)