Konsekvensutredninger, analyser og utredninger

For å sikre medvirkning og lokaldemokrati legger plan- og bygningsloven vekt på at vesentlige forhold med betydning for utviklingsarbeidet skal avdekkes, vurderes og dokumenteres.

I alle planprosesser skal viktige tema som et minimum vurderes i planbeskrivelsen. Det er da nødvendig å omtale dagens situasjon og gjøre en vurdering av utbyggingens virkning på temaet. Dette kan Vill Plan gjøre for alle fagtema.

Vill Plan kan også lage flere av temarapportene som kreves ved innlevering til 1. gangs behandling. 

 

Konsekvensutredninger

I større og komplekse arealplaner skal det ofte utarbeides konsekvensutredning som en del av planprosessen og dokumentasjonen. Det vil si at tiltaket er KU-pliktig. Konsekvensene av tiltaket er da vurdert å kunne få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. I disse tilfellene skal det gjøres egne selvstendige analyser, som regel levert i egne rapporter.

Vill Plans har lang erfaring med å utarbeide konsekvensutredninger for kulturminner og kulturmiljø (kulturarv). Det er særlig store infrastrukturprosjekter som veg og bane som er utredet, men også en rekke kraftledninger, vindkraftverk, nasjonalparker, gruvebrudd mm. Vi ser det som fornuftig å ta utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok for konsekvensanalyser. Å følge denne metodikken fullt ut, er svært omfattende, men prinsippet om å verdisette, omfangsvurdere og konsekvensvurdere vil alltid følges.

For temaene som vi ikke selv dekker, har vi dyktige samarbeidspartnere som vi kontakter, for eksempel når det skal utarbeides rapporter knyttet til luftforurensning, støy, grunnforhold, etc.

 

ROS-analyser

vi utarbeider ROS-analyser til planforslaget iht. veilederen fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging.

Bruk av GIS og GIS-analyser

er et nyttig verktøy for å lage gode og pedagogiske kartframstillinger. Dette er ikke minst viktig i planinitiativet som skal utarbeides i forkant at oppstartsmøtet med kommunen. I dette arbeidet brukes GIS også til enklere analysearbeid.

Renovasjonsteknisk plan (RTP)

BIR krever utarbeidet renovasjonsteknisk plan i forbindelse med reguleringsplaner bla. i Bergen kommune. Vill Plan bistår gjerne med dette.