Kulturminner

Kulturminnerådgivning

Utvikling av eiendom går over mange faser. Spørsmål om kulturminner dukker opp i alle disse fasene. Hvilke muligheter, hensyn og begrensninger ligger det i at det er registrert kulturminner i et område? Ofte gir vi innspill i mulighetsstudier, ombrukskartlegginger og kvalitetsprogrammer.  Vill Plan tar også kontakt med antikvariske myndigheter som fylkesantikvar, byantikvar og i noen tilfeller Riksantikvaren dersom det er hensiktsmessig.

 

Kulturminnedokumentasjon

Mange kommuner, deriblant Bergen kommune setter krav om kulturminnedokumentasjon dersom det er eldre bygninger og anlegg innen planområdet og et større influensområde. Vill Plan utarbeider rapporter som dekker dette kravet, basert på tilgjengelig arkivinformasjon og historiske kilder som kart og foto. Vi ønsker som regel også en befaring for å vurdere dagens situasjon og for foto-dokumentasjon. Vi anbefaler at kulturminnedokumentasjonen også har en overordnet verdivurdering. Vurdering og rapportering skjer i henhold til lokale eller regionale krav, veiledere og planer. I Bergen kommune følger vi kulturminnedokumentasjonsveileder til Byantikvaren og forholder oss til kommunens kulturminnestrategi.

 

Verdisetting av kulturminner

Dette inngår ofte i kulturminnedokumentasjonen, men er alltid med i en konsekvensutredning. I noen saker kan verdisetting av kulturminner være av stor betydning for videre saksgang og det kan da være behov for mer omfattende verdisettinger. Når kulturminner skal verdisettes forholder vi oss til lokale, regionale og nasjonale føringer, strategier, prioriteringer og veiledere. Vi tar kontakt med lokale og regionale kulturminnemyndigheter, dersom vi ser behov for det.

 Konsekvensutredning

En konsekvensutredning er aktuell dersom det omsøkte tiltaket vurderes å kunne gi vesentlige virkninger for kulturminner og kulturmiljø. Tiltaket er da «KU-pliktig». I konsekvensutredningen kartlegges og verdisettes områdets kulturminner, deretter beskrives det hvordan tiltaket påvirker kulturmiljøet. Til slutt settes en konsekvens som er en avveining mellom kulturminnets verdi og påvirkningen tiltaket gir. Dette prinsippet for konsekvensvurderinger bygger på utredningsmetoden som Statens vegvesen har utviklet (V712). Vi har svært god kjennskap til denne metodikken, men har også gode erfaringer med å tilpasse nivået til det enkelte prosjekt.

 

Dokumentasjon for rivning av bygninger

Før eldre bygninger kan rives må det gis rivetillatelse fra bygningsetaten i kommunen. Noen ganger i forbindelse med sluttbehandling av en reguleringsplan. Andre ganger i forbindelse med en byggesak. Vill Plan utarbeider utvidete antikvariske dokumentasjonsrapporter av uteområder, eksteriør og interiør på bygninger som skal rives og eiendommer som skal utbygges. Vi følger lokale veiledere og maler ved utarbeiding av søknad.

 

Vurdering av undersøkelsesplikt etter kulturminnelovens §9

I alle plansaker skal det gjøres en vurdering av mulighet for funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner. Vill Plan har lang erfaring med å utføre dette i tett dialog med fylkeskommunen som er dispensasjonsmyndighet.

 

Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven

Dersom et tiltak kommer i konflikt med fredete kulturminner, må det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. Vill Plan har god erfaring med å bistå med søknad om dispensasjon, som skal stiles til fylkeskommunen.