Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Hopsfossen, gnr. 41 bnr. 953 mfl. i Fana bydel.   Forslagsstiller: Hopsfossen AS er forslagstiller Vill Plan AS er konsulent for planarbeidet  ...

les mer