Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Årstad, Inndalsveien, Bergen kommune

av | jan 28, 2022

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljregulering for gnr. 159, bnr. 478 m. fl., Inndalsveien i Bergen kommune.

 

Forslagsstiller:

Forslagsstiller : Inndalsveien Eiendom AS
Plankonsulent: Vill Plan AS

Planområdet:

Planområdet ligger innenfor stiplet linje i kartutsnittet – se vedlegg, og omfatter gnr. 159, bnr. 478 (nr. 43) og 479 (nr. 45) som ligger mellom Finnbergåsen og Inndalsveien. Eiendomsgrensene vil avklares før planforslaget sendes til 1. gangs behandling i kommunen

Vill Plan Kunngjøring Inndalsveien varslingskart

Dokumenter til nedlasting:

01 | Varsel om oppstart - Inndalsveien

02 | Referat fra oppstartsmøte 151221 - EDKID - 13112095

03 | 20220125_Inndalsveien_Varslingskart-A3-L (1)

04 | Inndalsveien stedsanalyse 20210917

05 | Planinitiativ Inndalsveien 20210917