Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Hanevika, Radøy, Alver kommune

av | des 8, 2021

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for gnr. 421, bnr. 2, 11 mfl. ved Hanevika i Alver kommune, planID: 46312021007.

 

Forslagsstiller:

Forslagsstillar: Kristoffer J. Pettersen.

Plankonsulent: Vill Plan AS.

 

Planområdet:

Planområdet ligg innanfor stipla linje i kartutsnittet – sjå under, og omfattar gnr. 421, bnr. 2, 11, 14, 18, 37, 55, 57, 78 og delar av bnr. 59, samt fellesområde 421/1-11. Grunna nokre uklare eigedomsgrenser vert varslingsgrensa utvida med ein sikkerheitsmargin der dette gjeld. Eigedomsgrensene vil avklarast før planforslaget vert sendt til 1. gongs handsaming.

Dokumenter til nedlasting:

01 | Varslingsbrev

02 | Planinitiativ Hanevika

03 | Varslingsområdet

04 | Referat fra oppstartsmøte