Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Hopsfossen, Wernersholmvegen 31 m.fl. i Bergen kommune.

av | mai 8, 2020

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Hopsfossen, gnr. 41 bnr. 953 mfl. i Fana bydel.

 

Forslagsstiller:

Hopsfossen AS er forslagstiller

Vill Plan AS er konsulent for planarbeidet

 

Planområdet:

Planområdet er om lag 40 daa (merket med sort stiplet linje i kartet) og ligger på Hop ved utløpet av Nesttunvassdraget. I nord er nærmeste nabo et etablert boligstrøk og Wernersholm, i vest Nordåsvatnet/Hopsbukta/E39. I sør og øst ligger etablerte bebygde områder med blandet formål (næring og bolig) samt Trollhaugvegen

Dokumenter til nedlasting:

01 | Varslingsbrev

02 | Planinitiativ Hopfossen

03 |Planavgrensning med KPA 2018

05 | Vedtak om oppstart i UMB & Byrådet

04 | Referat fra oppstartsmøte