Ny varsel om reguleringsplan i Maurset

av | aug 17, 2020 |

Vill Plan Forslag illustrasjonsplan Maurset

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet endring av eksisterende reguleringsplan for gnr. 17, bnr. 208, Maurset, Eidfjord kommune.

 

Forslagsstiller:

Maursetparken AS er forslagsstiller og Vill Plan AS er konsulent for planarbeidet. 

Planområdet:

Området endringen gjelder ligger ved rv. 7 på Maurset i Eidfjord kommune og er en del av et større eksisterende hytteområde.

Vill Plan kart fra varslingsbrev Maurset

Planstatus:

Planen som skal endres består av en såkalt “flatereguleringsplan” (planID1996001, vedtatt i 1996) og en detaljerende bebyggelsesplan (planID1998001, vedtatt i 1998). Det området som nå ønskes endret/tilpasset er i bebyggelsesplanen vist som «byggeområde for blandet formål fritidshytter/leiligheter+servicesenter». Her er det bla vist muligheter for å bygge hotell, heliport, fritidsleiligheter, servicesenter mv.

 

Formålet med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en mer bærekraftig og fremtidsrettet utbygging av den delen som ligger mellom de eksisterende hyttene og rv. 7. Dette gjøres ved å dele opp formålet slik at servicesenter med ladestasjon, miljøstasjon, etc. kommer nærmest vei (er under ferdigstillelse), mens det legges til rette for 10 bygg med totalt 60 enheter på området som ligger innenfor (det som denne endringen gjelder). I tillegg er det mellom disse to «funksjonene» lagt til rette for at det kan anlegges en skiløype gjennom området i tråd med kommunens mål for et sammenhengende løypenett gjennom Sysendalen.

 

Planprosess:

I forkant av utarbeidingen av planforslaget har det vært avholdt møter med Eidfjord kommune og Statens Vegvesen. Det har også vært holdt en god dialog med Velforeningen på Maurset. Fra forslagstillers side er det vurdert at endringen kan kjøres etter forenklet prosess jfr pbl § 12-14 andre ledd. Eidfjord kommune har bekreftet at de er av samme oppfatning, men har likevel ønsket at planen varsles med 6 ukers høringsfrist som i en ordinær planoppstart. Dersom innkomne merknader og uttalelser fra berørte parter nå ved oppstart ikke er av vesentlig karakter er intensjonen at planen behandles videre etter reglene om forenklet prosess.

 

Varselet og alle dokumenter finner du her.

 

Merknader til oppstart

Merknader og uttalelser som kan ha interesse for planarbeidet må sendes skriftlig innen 29.09.2020 til:

Vill Plan AS
C. Sundts gt. 37
5004 BERGEN

eller til mats@villplan.no. Alle dokumenter vil bli lagt ved i innsending til Eidfjord kommune.
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til samme sted, eventuelt på telefon 922 66 968.

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

For å sikre mulighetene for en god påkobling til den eksisterende Bømlafjordtunnelen, er E39 -prosjektet utvidet fra Hope og videre nordover mot Bømlafjorden. Prosjektet er derfor omdøpt til Bokn-Bømlafjorden. Kulturarvrådgiver fra Vill Plan var på befaring denne uken...

les mer
Vill Plan og Bybanens linje 2!!

Vill Plan og Bybanens linje 2!!

I dag 21. november 2022 er det en merkedag for Bergen. Den nye Bybanelinjen til Fyllingsdalen står endelig klar. Byens innbyggere og tilreisende får en helt ny reisemulighet mellom sentrum, Haukeland, og Fyllingsdalen![dipl_masonry_gallery image_ids="7080,7079,7077"...

les mer