Om oss

Vill Plan har en unik kompetanse som både dekker den planfaglige prosessen og utarbeidelse av plandokumentene fra innledende fase til vedtak av plan. Vi er helt i front på forståelse av plan- og bygningsloven, på kulturminner og på hva som gir både gode bo- og opplevelseskvaliteter – tema av stor relevans i arbeidet med all bærekraftig by- og tettstedsplanlegging.

Profil

Vill Plan AS ble startet i mars 2018 og har etablert seg som et solid og respektert planmiljø.
Vill Plan har sin kjernekompetanse innen arealplanlegging og bistår kunder med styring av planprosessen, kontakt med kommunen, koordinering og innhenting av ulike fag og sette et plangrep. Vi utarbeider planbeskrivelser, -bestemmelser og -kart, GIS-analyser, og kulturminnedokumentasjoner. Vi bistår også med rådgivning, samt prosess- og prosjektledelse.
Vill Plan’s medarbeidere har erfaring fra hele landet, men tyngdepunktet for sakene vi nå holder på med, er Bergen med omegnskommuner.
Vill Plan har et strategisk samarbeid med Vill Energi AS. Sammen leverer vi tjenester innen arealplanlegging, kulturminner, sirkulær økonomi, energi og miljø.

Vill Plan skal ligge i front innen våre kjerneområder. Som kunde og samarbeidspartner skal du vite at du får oppdaterte og framtidsrettede råd. Samtidig har vi respekt for andre fag og premissgivere i en planprosess og etterstreber alltid de tverrfaglige løsningene. Vi ser at spesialfagene best kan gjøre nytte for seg i tidlig fase – der påvirkningen er størst.

Ethvert oppdrag krever et skreddersydd team. Når vi ikke selv dekker alle fag, henter vi inn den nødvendige fagkompetansen fra vårt solide nettverk. De ulike fagene er «inne» i kortere eller lengre tid gjennom oppdraget, avhengig av om de er premissgivere eller inngår i teamet som skal sette plangrepet. I dette ligger det at oppdragsplanlegging og oppdrags-gjennomføring er viktig for å ha god kontroll på et hvert prosjekt, det være seg oppfølging av kontrakt, framdrift og økonomi. Dette tar vi på alvor.

Verdier

Vi prøver i alle prosjekt å fremme sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i tråd med FN’s bærekraftmål. Navnet vårt er ikke tilfeldig – det bærer et budskap om at vi skal utfordre og at vi vil planlegge nye prosesser og retninger innen urban samfunnsplanlegging.

Vi vet at arealplanlegging er en krevende øvelse. Det er ingen snarveier til målet – kun skikkelig håndverk som fører fram gjennom kommunenes administrative og politiske nivå. En forutsetning for å lykkes er respekt for alle partene i en planprosess; man må forstå de ulike agendaene som oppstår og samtidig være åpen for at balansen mellom partene kan endres underveis.

Det er kun gjennom en god prosess at man kan utarbeide en plan som tar hensyn til de ulike interessene når et boligområde, tettsted, byområde, næringsområde eller ny infrastruktur skal utvikles. Dette handler ikke minst om å legge til rette for god medvirkning gjennom en transparent planprosess.

Vi tror at Vill Plan, som andre mindre selskaper, har en unik styrke i være liten og fleksibel. Vi skal være oversiktlige og enkle å samarbeide med og vi skal gi kunden merverdi gjennom vår framoverlente holdning til nye prosesser og kunnskap.

HMS  for Vill Plan

Vill Plan skal etterleve lover/forskrifter, ivareta sine medarbeidere og være en attraktiv arbeidsplass. Trivsel for medarbeiderne skapes blant annet gjennom fokus på å levere tjenester med høy faglig kvalitet til alle våre oppdragsgivere. Vill Plan har som målsetting å sikre at oppdragsgiverne får de avtalte tjenester til rett tid og med forventet kvalitet. Vill Plan skal skape et godt tillitsforhold gjennom målrettet oppfølging og god kommunikasjon.

Målsetting for virksomhetsstyring

Vill Plan skal ha gode systemer for personalhåndtering, prosjektgjennomføring og prosjektstyring i bunn. Målene for bedriftens økonomi er en faktureringsgrad på ca. 75 % og settes i årsbudsjettet. Bedriftens økonomiske utvikling følges tett gjennom god kontraktoppfølging, månedlig fakturering og generell økonomistyring for gjennomgang på styrenivå i kvartalsrapporter. De ansatte følges opp i hverdagen og vi har medarbeidersamtaler minst en gang i året.

Kvalitetsmålsetting

Kvalitetsarbeidet i Vill Plan skal:
– forbedre dagens praksis i virksomheten for fremtiden og effektivisere bruken av ressursene.
– medvirke til at arbeidet utføres på en sikker måte gjennom å utarbeide skriftlige prosedyrer for gjennomføring som ivaretar oppfølging og kontroll.
– være et hjelpemiddel for egne ansatte til å finne frem til relevante dokumenter som regulerer arbeidet på egen arbeidsplass og skaper tilfredse medarbeidere og ledere.
– medvirke til å skape tillit hos våre oppdragsgivere.
– være et hjelpemiddel slik at Vill Plan kan ivareta alle behov og forventninger, samt at egne målsettinger for driften oppnås.

Helse-, miljø- og sikkerhetsmålsetting

HMS arbeidet i Vill Plan skal:
– sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og sikre etterlevelse av Arbeidsmiljøloven.
– gi grunnlag for at de ansatte selv løser sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid og med bistand og veiledning fra vårt verneombud.
– sikre at Vill Plan blir en solid og nyskapende virksomhet som tilrettelegger for samhandling og samordning av Helse – Miljø og Sikkerhet og miljøledelse for samtlige ansatte.

Miljøledelsesmålsetting

Vill Plan skal inneha et miljøledelsessystem som skal bidra til at alle ansatte innarbeider bevisste holdninger til miljøspørsmål og at vi skal være et foregangsfirma med hensyn til å etterleve nasjonale og internasjonale miljøforskrifter, lover og regler. Arbeidet skal sørge for at Vill Plan har systemer, rutiner og holdninger som motvirker uheldige påvirkninger på miljøet. I tillegg skal Vill Plan bidra til at våre oppdragsgivere og underleverandører er pådrivere for å fremme vilje og evne hos sine underleverandører til å levere bærekraftige og miljøvennlige tjenester og løsninger.

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Vill Plan har sentral godkjenning for ansvarsrett innen følgende godkjenningsområder:

  • Søker (alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av veg, utearealer og landskapsforming i tiltaksklasse 2

Godkjenning er gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)
For å bli sentralt godkjent må vi som firma oppfylle kravene som stilles i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Vill Plan - Sentralt Godkjent logo

Miljøfyrtårnsertifisering

Vi har valgt å gjennomføre en sertifisering som understreker det brennende engasjement som vi har for miljøet vårt. Vi som arealplanleggere og kulturminnerådgiver vil sette vårt samfunnsansvar ut i livet ved å påvirke våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og underleverandører til å velge bærekraftige løsninger i våre prosjekter. Vi vil være pådrivere og bidragsytere for å ivareta naturmangfoldet, byutviklingen og miljøet vårt generelt, på en mest mulig bærekraftig måte.

Dette er oss

Vi er et erfarent og tverrfaglig team med landskapsarkitekt, arkelog og arealplanleggere.

Mats A. Mastervik

Mats A. Mastervik

Arealplanlegger

Mona Mortensen

Mona Mortensen

Arkeolog og arealplanlegger

Iselin Heggheim

Iselin Heggheim

Arealplanlegger

Agnete Barstad

Agnete Barstad

Administrasjonskoordinator

Christian Frønsdal

Christian Frønsdal

Arealplanlegger

Line Merete Valle

Line Merete Valle

Daglig leder | Landskapsarkitekt

Våre samarbeidspartnere

En av styrkene til Vill Plan er at vi vet når det er riktig å koble på annen kompetanse og vi vet hvor vi finner riktig kompetanse. Nedenfor finner du en oversikt over noen av våre samarbeidspartnere og som vi kan anbefale på det varmeste.

Vill Energi AS

Vill Plans samarbeidspartner Per F. Jørgensen i Vill Energi

Per F. Jørgensen
Daglig leder

Vill Plan har et strategisk samarbeid med Vill Energi. Sammen leverer vi tjenester innenfor klimagassberegninger, klimagassregnskap, ombrukskartlegginger, sirkulær økonomi, energi og miljø

Egde Plan AS

Åslaug Iversen
Daglig leder

Vill Plan har et strategisk samarbeid med Egde Plan. Åslaug har en unik spesialkompetanse på plankart og bestemmelser. Og som Vill Plan er hun veldig opptatt av utviklingen av planfaget. Sammen utgjør vi et sterkt planfaglig team i flere komplekse planprosesser.