Om oss

Vill Plan har en unik kompetanse som både dekker den planfaglige prosessen og utarbeidelse av plandokumentene fra innledende fase til vedtak av plan. Vi er helt i front på forståelse av plan- og bygningsloven, på kulturminner og på hva som gir både gode bo- og opplevelseskvaliteter – tema av stor relevans i arbeidet med all bærekraftig by- og tettstedsplanlegging.

Profil

Vill Plan AS ble startet i mars 2018 og har etablert seg som et solid og respektert planmiljø.
Vill Plan har sin kjernekompetanse innen arealplanlegging og bistår kunder med styring av planprosessen, kontakt med kommunen, koordinering og innhenting av ulike fag og sette et plangrep. Vi utarbeider planbeskrivelser, -bestemmelser og -kart, GIS-analyser, og kulturminnedokumentasjoner. Vi bistår også med rådgivning, samt prosess- og prosjektledelse.
Vill Plan’s medarbeidere har erfaring fra hele landet, men tyngdepunktet for sakene vi nå holder på med, er Bergen med omegnskommuner.
Vill Plan har et strategisk samarbeid med Vill Energi AS. Sammen leverer vi tjenester innen arealplanlegging, kulturminner, sirkulær økonomi, energi og miljø.

Vill Plan skal ligge i front innen våre kjerneområder. Som kunde og samarbeidspartner skal du vite at du får oppdaterte og framtidsrettede råd. Samtidig har vi respekt for andre fag og premissgivere i en planprosess og etterstreber alltid de tverrfaglige løsningene. Vi ser at spesialfagene best kan gjøre nytte for seg i tidlig fase – der påvirkningen er størst.

Ethvert oppdrag krever et skreddersydd team. Når vi ikke selv dekker alle fag, henter vi inn den nødvendige fagkompetansen fra vårt solide nettverk. De ulike fagene er «inne» i kortere eller lengre tid gjennom oppdraget, avhengig av om de er premissgivere eller inngår i teamet som skal sette plangrepet. I dette ligger det at oppdragsplanlegging og oppdrags-gjennomføring er viktig for å ha god kontroll på et hvert prosjekt, det være seg oppfølging av kontrakt, framdrift og økonomi. Dette tar vi på alvor.

Verdier

Vi prøver i alle prosjekt å fremme sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i tråd med FN’s bærekraftmål. Navnet vårt er ikke tilfeldig – det bærer et budskap om at vi skal utfordre og at vi vil planlegge nye prosesser og retninger innen urban samfunnsplanlegging.

Vi vet at arealplanlegging er en krevende øvelse. Det er ingen snarveier til målet – kun skikkelig håndverk som fører fram gjennom kommunenes administrative og politiske nivå. En forutsetning for å lykkes er respekt for alle partene i en planprosess; man må forstå de ulike agendaene som oppstår og samtidig være åpen for at balansen mellom partene kan endres underveis.

Det er kun gjennom en god prosess at man kan utarbeide en plan som tar hensyn til de ulike interessene når et boligområde, tettsted, byområde, næringsområde eller ny infrastruktur skal utvikles. Dette handler ikke minst om å legge til rette for god medvirkning gjennom en transparent planprosess.

Vi tror at Vill Plan, som andre mindre selskaper, har en unik styrke i være liten og fleksibel. Vi skal være oversiktlige og enkle å samarbeide med og vi skal gi kunden merverdi gjennom vår framoverlente holdning til nye prosesser og kunnskap.

Dette er oss

Vi er et erfarent og tverrfaglig team med jurist, arkelog og arealplanleggere.

Mats A. Mastervik

Mats A. Mastervik

Arealplanlegger og daglig leder

Tlf 92266968

Mona Mortensen

Mona Mortensen

Arkeolog og arealplanlegger

Tlf: 95 21 89 41

Iselin Heggheim

Iselin Heggheim

Arealplanlegger

Tlf 48 03 24 64

Agnete Barstad

Agnete Barstad

Administrasjonskoordinator

Tlf 99118666

Christian Frønsdal

Christian Frønsdal

Arealplanlegger

Tlf 95865429

Våre samarbeidspartnere

En av styrkene til Vill Plan er at vi vet når det er riktig å koble på annen kompetanse og vi vet hvor vi finner riktig kompetanse. Nedenfor finner du en oversikt over noen av våre samarbeidspartnere og som vi kan anbefale på det varmeste.

Vill Energi AS

Vill Plans samarbeidspartner Per F. Jørgensen i Vill Energi

Per F. Jørgensen
Daglig leder

Vill Plan har et strategisk samarbeid med Vill Energi. Sammen leverer vi tjenester innenfor klimagassberegninger, klimagassregnskap, ombrukskartlegginger, sirkulær økonomi, energi og miljø

Egde Plan AS

Åslaug Iversen
Daglig leder

Vill Plan har et strategisk samarbeid med Egde Plan. Åslaug har en unik spesialkompetanse på plankart og bestemmelser. Og som Vill Plan er hun veldig opptatt av utviklingen av planfaget. Sammen utgjør vi et sterkt planfaglig team i flere komplekse planprosesser.