Plan – A til Å

Ordliste

Her finner du vår oversikt over ord og utrykk innenfor våre fagfelt. Vi håper disse kan være en fin referanse for deg. Vi oppdaterer både løsning, ord og beskrivelser kontinuerlig, så takk for din tålmodighet.

AJAX progress indicator
Søk:
(fjern)
 • 2d-modell
 • 3d-modell
 • 3d-plan
 • Akustikk
 • Analyse
 • Andre gangs behandling
 • Anleggsstøy
 • Annonsering
 • Arealanalyse
 • Arealkategori
 • Arealplan
 • Arealplanlegging
 • Arealtabell
 • Arealutnyttelse
 • ARK
 • Arkitekt
 • Avkjørsel
 • Avkjørselssøknad
 • Avslag
 • Bebygd areal
 • Bebyggelsesplan
 • Bestemmelser
 • Bevaringsverdig
 • Bokvalitet
 • Bolig-formål
 • Bolig-prosjekt
 • BRA
 • Brannrådgiver
 • Bruksareal
 • Bruttoareal
 • BTA
 • Budsjett
 • BYA
 • Byggefasen
 • Byggegrense
 • Byggelinje
 • Byggeliv
 • Byggesak
 • Bærekraft
 • C-tegning
 • CC
 • Cote
 • Cotelinje
 • dBA
 • Delingssak
 • Deputasjon
 • Detaljfasen/detaljeringsfasen
 • Detaljreguleringsplan
 • Digital modell
 • Dispensasjonssøknad
 • Disposisjonsplan
 • Dokumentasjon
 • Eiendomsrådgivning
 • Eik
 • Endring etter forenklet prosess
 • Energiplan
 • Erverv
 • Etasjeplaner
 • F-tegning
 • Faginstans
 • Fagnotat
 • Fagrapport
 • Fjernvirkning
 • Formål
 • Formålsgrense
 • Forprosjekt
 • Fotomontasje
 • Fradeling
 • Fredet
 • Fysisk modell
 • Første gangs behandling
 • Generalplan
 • Geografisk informasjonssystem
 • Geoteknisk rapport
 • Gesims
 • Gesimshøyde
 • GIS
 • Gis-analyser
 • Gis-kart
 • Gjenboer
 • Gjenbruk
 • Grunnerverv
 • Grunnkart
 • Grunnundersøkelser
 • Helning
 • Helsekonsekvensutredning
 • Hjertesone
 • Høstjevndøgn
 • Høydebegrensing
 • Høydekote
 • Illustrasjonsplan
 • Industriformål
 • Industriprosjekt
 • Innleveringsmøte
 • Innmåling
 • Innmålingsdata
 • Innsigelse
 • Innsigelseskompetanse
 • Innspill
 • Jevndøgn
 • Juridisk bindende
 • Kartforskriften
 • Kartlegging av kulturminner
 • KDP
 • Klimagassberegning
 • kml
 • Kommune-ros
 • Kommunedelplan
 • Kommunedelplaner
 • Kommuneplan
 • Kommuneplanbestemmelser
 • Kommuneplanens arealdel
 • Kommuneplanens arealdel 2018
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Kompetanseinnhenting
 • Konsekvensutredning
 • Konsekvensvifte
 • Konsekvensvurdering
 • Konseptvalgutredning
 • Koordinering
 • KPA
 • KPA-2018
 • KS
 • KU
 • Kulturmiljø
 • Kulturminnedokumentasjon
 • Kulturminneloven
 • Kulturminner
 • Kulturminnerapport
 • Kulturminnerådgivning
 • Kulturminnevurdering
 • Kvalitetssikring
 • KVU
 • Landskapsanalyse
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsplan
 • Landskapssnitt
 • LARK
 • Laserdata
 • Lokalklima
 • Lokalsenter
 • Luftspading
 • Masterplan
 • Medgått tid
 • Medvirkning
 • Merknad
 • Merknadsmøte
 • Meter over havet
 • Miljøgeologisk rapport
 • Miljøteknisk rapport
 • Mobilitet
 • Mobilitetsanalyse
 • Modell
 • Modning
 • MOH
 • Mulighetsstudie
 • Mønehøyde
 • Møter
 • Nabo
 • Naturmangfold
 • Naturmangfold-kartlegging
 • Naturmiljøkartlegging
 • Notat
 • Nærmiljø
 • Nærmiljøanlegg
 • Nærsenter
 • Nærvirkning
 • Offentlig ettersyn
 • Ombrukskartlegging
 • Områdereguleringsplan
 • Oppstart
 • Oppstart av planarbeid
 • Pbl
 • Plan- og bygningsloven
 • Planarkitekt
 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • Planert terreng
 • Planfasen
 • Plangrep
 • Plankart
 • Planmyndigheten
 • Planprogram
 • Planstrategi
 • Planum
 • Planveiledning
 • Prosent arealutnyttelse
 • Prosent stigning
 • Prosjekt
 • Prosjektledelse
 • Rapport
 • Rasrapport
 • Regional plan
 • Reguleringsarkitekt
 • Reguleringsbestemmelsene
 • Reguleringsplan
 • Reisevaneundersøkelse
 • Rekkefølgebestemmelser
 • Rekkefølgekrav
 • Rendring
 • Renovasjonsteknisk plan
 • RI
 • RIAKU
 • RIB
 • RIBR
 • RIE
 • RIG
 • RISAM
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • RIV
 • RIVA
 • Rivningsdokumentasjon
 • ROS-analyse
 • RVU
 • Rådgivende ingeniør
 • Rådgivende ingeniør akustikk
 • Rådgivende ingeniør brann
 • Rådgivende ingeniør bygg
 • Rådgivende ingeniør elektro
 • Rådgivende ingeniør geoteknikk
 • Rådgivende ingeniør samferdsel
 • Rådgivende ingeniør vann og avløp
 • Rådgivende ingeniør varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
 • Saksbehandling
 • Samtidig behandling
 • SDT
 • Senterlinje
 • Sideterreng
 • Sikt
 • Siktkorridor
 • Sikttrekant
 • Silhuett
 • Snitt
 • Solanalyser
 • Solstudier
 • Sommerdøgntrafikk
 • Sosi-koder
 • Sosi-kontroll
 • Sosial bærekraft
 • Spunt
 • Stedsanalyse
 • Stigning
 • Stikningsdata
 • Strategisk plankart
 • Strategisk planprogram
 • Støyanalyse
 • Støymåling
 • Støyskjerm
 • Takform
 • Takvinkel
 • Tegningsliste (a-w)
 • Temakart
 • Terrengkote
 • Terrengsnitt
 • Todimensjonal modell
 • Tomtedelingsplan
 • Trafikkanalyse
 • Trafikktelling
 • Tredimensjonal modell
 • Tredimensjonal planlegging
 • Underkonsulenter
 • Undervegsmøte
 • Utearealkart
 • Utnyttelse
 • Utredning
 • Uttalelse
 • Varsel
 • Varsel om oppstart
 • Varsling
 • Varslingsliste
 • Vedlegg
 • Vedleggsliste
 • Vegtegning
 • Vegtegninger
 • Veiledende
 • Verdisetting av kulturminner
 • Verneverdig
 • Vindrose
 • Vindtunnel
 • Vårjevndøgn
 • Økologi
 • Økologisk bærekraft
 • Økonomisk bærekraft
 • ÅDT
 • Årsdøgntrafikk