Plan – A til Å

Ordliste

Her finner du vår oversikt over ord og utrykk innenfor våre fagfelt. Vi håper disse kan være en fin referanse for deg. Vi oppdaterer både løsning, ord og beskrivelser kontinuerlig, så takk for din tålmodighet.

AJAX progress indicator
Søk: (fjern)
 • 2d-modell
 • 3d-plan
 • 3d-modell
 • Akustikk
 • Analyse
 • Andre gangs behandling
 • Anleggsstøy
 • Annonsering
 • Arealanalyse
 • Arealkategori
 • Arealplan
 • Arealplanlegging
 • Arealtabell
 • Arealutnyttelse
 • Arkitekt
 • Avkjørsel
 • Avkjørselssøknad
 • Avslag
 • Bebygd areal
 • Bebyggelsesplan
 • Bestemmelser
 • Bevaringsverdig
 • Bokvalitet
 • Bolig-formål
 • Bolig-prosjekt
 • BRA
 • Brannrådgiver
 • Bruksareal
 • Bruttoareal
 • BTA
 • Budsjett
 • BYA
 • Byggegrense
 • Byggelinje
 • Byggeliv
 • Byggesak
 • Bærekraft
 • C-tegning
 • CC
 • Cote
 • Cotelinje
 • dBA
 • Delingssak
 • Deputasjon
 • Detaljreguleringsplan
 • Digital modell
 • Dispensasjonssøknad
 • Disposisjonsplan
 • Dokumentasjon
 • Eiendomsrådgivning
 • Eik
 • Endring etter forenklet prosess
 • Energiplan
 • Erverv
 • Etasjeplaner
 • F-tegning
 • Faginstans
 • Fagnotat
 • Fagrapport
 • Fjernvirkning
 • Formål
 • Formålsgrense
 • Forprosjekt
 • Fotomontasje
 • Fradeling
 • Fredet
 • Fysisk modell
 • Første gangs behandling
 • Generalplan
 • Geografisk informasjonssystem
 • Geoteknisk rapport
 • Gesimshøyde
 • GIS
 • Gis-analyser
 • Gis-kart
 • Gjenboer
 • Gjenbruk
 • Grunnerverv
 • Grunnkart
 • Grunnundersøkelser
 • Helning
 • Helsekonsekvensutredning
 • Hjertesone
 • Høstjevndøgn
 • Høydebegrensing
 • Høydekote
 • Illustrasjonsplan
 • Industriformål
 • Industriprosjekt
 • Innleveringsmøte
 • Innmåling
 • Innmålingsdata
 • Innsigelse
 • Innsigelseskompetanse
 • Innspill
 • Jevndøgn
 • Juridisk bindende
 • Kartforskriften
 • Kartlegging av kulturminner
 • KDP
 • kml
 • Kommune-ros
 • Kommunedelplan
 • Kommuneplan
 • Kommuneplanbestemmelser
 • Kommuneplanens arealdel
 • Kommuneplanens arealdel 2018
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Kompetanseinnhenting
 • Konsekvensutredning
 • Konsekvensvifte
 • Konsekvensvurdering
 • Konseptvalgutredning
 • Koordinering
 • KPA
 • KPA-2018
 • KS
 • KU
 • Kulturmiljø
 • Kulturminnedokumentasjon
 • Kulturminneloven
 • Kulturminner
 • Kulturminnerapport
 • Kulturminnerådgivning
 • Kulturminnevurdering
 • Kvalitetssikring
 • KVU
 • Landskapsanalyse
 • Landskapsplan
 • Landskapssnitt
 • Laserdata
 • Lokalklima
 • Lokalsenter
 • Luftspading
 • Masterplan
 • Medgått tid
 • Medvirkning
 • Merknad
 • Merknadsmøte
 • Meter over havet
 • Miljøgeologisk rapport
 • Miljøteknisk rapport
 • Mobilitet
 • Mobilitetsanalyse
 • Modell
 • Modning
 • MOH
 • Mulighetsstudie
 • Mønehøyde
 • Møter
 • Nabo
 • Naturmangfold
 • Naturmiljøkartlegging
 • Notat
 • Nærmiljø
 • Nærmiljøanlegg
 • Nærsenter
 • Nærvirkning
 • Offentlig ettersyn
 • Ombrukskartlegging
 • Områdereguleringsplan
 • Oppstart
 • Planarkitekt
 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • Planert terreng
 • Plangrep
 • Plankart
 • Planmyndigheten
 • Planprogram
 • Planstrategi
 • Planum
 • Planveiledning
 • Prosent arealutnyttelse
 • Prosent stigning
 • Prosjekt
 • Prosjektledelse
 • Rapport
 • Rasrapport
 • Regional plan
 • Reguleringsarkitekt
 • Reguleringsplan
 • Reisevaneundersøkelse
 • Rekkefølgebestemmelser
 • Rekkefølgekrav
 • Rendring
 • Renovasjonsteknisk plan
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Rivningsdokumentasjon
 • ROS-analyse
 • RVU
 • Saksbehandling
 • Samtidig behandling
 • SDT
 • Senterlinje
 • Sideterreng
 • Sikt
 • Siktkorridor
 • Sikttrekant
 • Silhuett
 • Snitt
 • Solanalyser
 • Solstudier
 • Sosi-koder
 • Sosi-kontroll
 • Sosial bærekraft
 • Spunt
 • Stedsanalyse
 • Stigning
 • Stikningsdata
 • Strategisk plankart
 • Strategisk planprogram
 • Støyanalyse
 • Støymåling
 • Støyskjerm
 • Takform
 • Takvinkel
 • Tegningsliste (a-w)
 • Temakart
 • Terrengkote
 • Terrengsnitt
 • Todimensjonal modell
 • Tomtedelingsplan
 • Trafikkanalyse
 • Trafikktelling
 • Tredimensjonal modell
 • Tredimensjonal planlegging
 • Underkonsulenter
 • Undervegsmøte
 • Utearealkart
 • Utnyttelse
 • Utredning
 • Uttalelse
 • Varsel
 • Varsel om oppstart
 • Varsling
 • Varslingsliste
 • Vedlegg
 • Vedleggsliste
 • Vegtegning
 • Veiledende
 • Verdisetting av kulturminner
 • Verneverdig
 • Vindrose
 • Vindtunnel
 • Vårjevndøgn
 • Økologi
 • Økologisk bærekraft
 • Økonomisk bærekraft
 • ÅDT
 • Årsdøgntrafikk