Arealkategori

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Arealkategori/arealformål

Ved arealplanlegging fastsettes arealbruk gjennom ulike arealformål. Arealformål deles i plan- og bygningsloven § 11-7 inn i følgende formål: bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, forsvaret, landbruks, – natur- og friluftsformål samt reindrift, i tillegg til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Hver av disse formålene har underkategorier kalt arealkategorier. Eksempler på arealkategorier kan være boligbebyggelse, idrettsanlegg, jordbruk, skogbruk mm.

« Tilbake til Ordlisten