Bevaringsverdig

av | sep 9, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Tusenvis av år med bosetning her i Norge, har avsatt og avsetter fortsatt et mangfold av kulturminner. De aller fleste av oss bryr seg om og ønsker å ta var på et utvalg kulturminner. Spørsmålet er hvilke som er bevaringsverdige, hvilke som er fredete og hvilke som er vernet. Det kan være komplisert å forstå forskjellen på disse begrepene! «Yngre» kulturminne kan være oppført på lokale eller regionale lister over bygg og anlegg som verneverdige. I forbindelse med regulering av et område vil disse gjerne foreslås regulert med en hensynssone bevaring kulturmiljø iht. plan- og bygningsloven. Til slutt har vi kulturminner som er så vanlige eller så skadet, ombygget eller ødelagt at de ikke vurderes som bevaringsverdige.

« Tilbake til Ordlisten