BYA

av | okt 5, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en forkortelse for bebygd areal og viser byggets fotavtrykk i m2. % BYA angir forholdet mellom det samlede bebygde arealet til bygget/byggene og et definert areal (eksempelvis en tomt). Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940.

« Tilbake til Ordlisten