Detaljreguleringsplan

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en nærmere detaljert angivelse for hvordan typisk en tomt eller et område skal utnyttes og ev. bebygges. Kommunen er planmyndighet og bestemmer vanligvis i hvilke tilfeller det vil være krav om at det utarbeides en detaljreguleringsplan (forut for byggesaken). Kommunen gjør underveis i planprosessen vedtak om når saken skal legges ut til offentlig ettersyn (v/ 1. gangs behandling), når den skal 2. gangs behandles (i det faste utvalg for plansaker) og når den skal godkjennes (kommunestyret/bystyret). Planen består som minimum av en planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og et plankart. I tillegg er det vanlig at en plan har en del vedleggsrapporter. En detaljreguleringsplan kan fremmes av private eller offentlige etater/instanser.

« Tilbake til Ordlisten