Fredet

av | sep 9, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Tusenvis av år med bosetning her i Norge, har avsatt og avsetter fortsatt et mangfold av kulturminner. De aller fleste av oss bryr seg om og ønsker å ta var på et utvalg kulturminner. Spørsmålet er hvilke som er bevaringsverdige, hvilke som er fredete og hvilke som er vernet. Det kan være komplisert å forstå forskjellen på disse begrepene!

Vi har en kulturminnelov som sier at alle kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet. Disse er fredete på grunn av sin alder, uten at det må gjøres spesielle vedtak. Rundt alle automatisk fredete kulturminner slås det en minst 5 meter bred sikringssone. Dette sikrer et juridisk som må søkes dispensert, dersom en ønsker å sette i gang tiltak som ødelegger, tildekker eller på andre måter skjemmer kulturminnet.

I tillegg er en rekke nyere bygg og anlegg fredet med særskilt vedtak og har dermed samme juridiske vern som automatisk fredete kulturminner.

« Tilbake til Ordlisten