Masterplan

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Masterplan kan forstås som et tematisk overordnet strategidokument. Begrepet benyttes ofte i forbindelse med  helhetlige og langsiktige planer for større offentlige anlegg og infrastruktur. Eksempelvis har denne typen planer typisk vært benyttet i forbindelse med planlegging av flyplasser og forsvarsanlegg. Masterplaner er ikke juridisk bindene, men gis likevel ofte en betydelig tyngde som grunnlag for videre oppfølging på kommuneplannivå og senere reguleringsplannivå.

« Tilbake til Ordlisten