Risiko- og sårbarhetsanalyse [ROS-analyse]

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse, ofte kalt ROS, er et viktig verktøy i arealplanlegging for å kartlegge og avverge uønskede hendelser. Gjennom metodisk tilnærming der kjente og ukjente faktorer blir undersøkt, dannes et bilde av risiko, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet for at uønskede hendelser kan oppstå. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en nasjonal veileder for ROS. I tillegg foreligger det regionale og lokale akseptkriterier. 

« Tilbake til Ordlisten