Verdisetting av kulturminner

av | sep 9, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Verdisettingen skjer ved å gjøre en individuell vurdering av kulturminnets verdi. Verdien settes gjerne på en skala fra liten til stor, basert på kulturminnets kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdi.

Kulturminnets verdi vil i den videre planprosessen være et viktig argument for hvordan kulturminnet skal behandles i plansaken. Dersom kulturminnet har stor verdi, vil det være vanskeligere å argumentere for at det skal rives eller ødelegges enn dersom det har liten verdi. Det er også relevant å vurdere kulturminnenes og -miljøets sårbarhet og potensial – hvor mye kan de tåle av endring før den kulturhistoriske verdien forringes? Disser vurderingene kan være vesentlige i en mulighetsstudie og ved setting av plangrep og -bestemmelser.

« Tilbake til Ordlisten