Grønn omstilling på Mongstad

av | apr 17, 2023

Grønn omstilling på Mongstad

Prosess Endelig stadfestet vedtak av Statsforvalteren 13.01.23
Lokalisering Mongstad
Kommune Alver
Saksnr. i kommunen 20/17061
PlanID 4631-2020006
Oppdragsgiver Asset Buyout Partners / Multiconsult
Oppdragstype Reguleringsplan
Vill Plans rolle Prosjektleder og plankonsulent

 

Prosjektet gjelder tilrettelegging for næringsetablering i forbindelse med utvikling av en grønn allsidig industripark gjennom Greenspot Mongstad. Planen åpner for grønn omstilling og sirkulær energibruk på Mongstad. Det innebærer å regulere energitunneler under bakken, i tillegg til å gi mulighet for landoppdrett i Storhamn – området.

Etablering av en energitunnel er en sentral motor for grønn omstilling på Mongstad og er vesentlig for at den største industriklyngen i Norge kan utvikles i en bærekraftig retning. Ved å samordne og koordinere eksisterende næringsaktivitet med nye etableringer, kan en hente ut store sirkulære gevinster. I den vestlige delen av planområdet blir det åpnet for etablering av energitunnel som vil gi mulighet til framføring av infrastruktur til de respektive anleggene uten vesentlige terrenginngrep. Det kan være fjernvarme, strøm, vann, oksygen, hydrogen, nitrogen, overvann mv. Bruk av overskuddsvarme vil for eksempel kunne redusere energibehovet til fleire industrier betydelig. Eksempelvis vil fjernvarme eliminere energibehov tilknyttet oppvarming. I tillegg til redusert forurensning i sjø, vil et landbasert oppdrettsanlegg på Mongstad ikke føre til nye inngrep i naturen da anlegget blir etablert på allerede utnyttede landområder. Dette reduserer avtrykket til anlegget kontra nyetablering til havs eller i strandsonen.