Reguleringsplan Hopsfossen

av | mai 28, 2020

Reguleringsplan Hopsfossen

Overskrift Reguleringsplan Hopsfossen
Igangsatt Varslet oppstart mai 2020
Lokalisering Hop
Kommune Bergen
Saksnr. i kommunen 201826261
Oppdragsgiver Hopsfossen AS
Oppdragstype Reguleringsplan
Vill Plans rolle Vill Plan er plankonsulent og står som ansvarlig for planprosess og utarbeidelse av plandokumentene. Herunder styre og koordinere premissgivende fag.

Beskrivelse:

Prosjektet går ut på å utarbeide reguleringsplan for et område på ca. 35 daa på Hop i Bergen kommune. Målet er å transformere et tradisjonsrikt nærings- og industriområde (tidligere «Pedek») til et moderne bo-, arbeids og leveområde, med blanding av bolig, kontor, forretning m.v. I forkant av oppstart av reguleringsarbeidet har det vært utarbeidet konsept/mulighetsstudie som innspill til Kommuneplanens arealdel (KPA 2016/18). I tillegg har det i forbindelse med planarbeidet blitt innvilget støtte fra ENOVA for å se på områdets kraftstasjon og de muligheter som finnes til å utvikle nye og framtidsrettede energiløsninger.

 

Vill Plan Reguleringsplan Hopsfossen kart